"خدایا خستم"

خدایا خسته ام"...

✗خــُدایا..! میتونــَم چــَند لحــظه
بـآهـآت خـــلوَت کــُنــَم؟؟

قـــول میــــدَم، بیشــتــَر از چـند
لحـظه وقتـِت رو نگیــرَم..

گوشــت رو بیــآر جلــو... بیـآ
نـــزدیک تــَر

"مـَن خسـته ام" مـــی
شـــِنَـــوی؟؟✗

/ 4 نظر / 19 بازدید
رها

درس مثه من

گلاره

اخی بمیرم الهی

گلاره

عاشقی بد دردیه

الهام

فاطمه جون کارت درسته واقعا[ماچ]