About

Categories
Tags
Friends

× (؟؟)

دست میکشم رو موهاش

میره عکس بعدی...


Tag's:

نظرات () ٧:۱٠ ‎ب.ظ × ۱۳٩٥/۱٢/٢٠ × Samin HEH
🌸|• ما آدما هَنوز 
🌸|• مِثلهـ بَچگیامونـ👶🏻
🌸|• کَسیـ رو کِهـ
🌸|• بیشتَر باهامونـ
🌸|• بازیـ میکُنهـ رو
🌸|• بیشتر دوستـ داریمـ|❤️|

Tag's:

نظرات () ٢:٢٢ ‎ق.ظ × ۱۳٩٥/٢/۱٥ × Samin HEH
من ڪہ شبامو بیدارم تو چے...؟
گریہ شدہ دیگہ ڪارم تو چے...؟
نیستے و من با فڪر تو در گیرم...!
چقد آخہ بہ تو گفتم بمون
دیدے حالا تنها شدیم هر دومون
من آخرش از دست تو مے میرم 
بے تو‌مے میرم 
آرہ مے میرم
فرزاد فرزین 
آدمای بعد تو

Tag's:

نظرات () ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ × ۱۳٩٥/٢/۱۱ × Samin HEH

باید بتونم تنها بمونم

اصلا مهم نیس رو بہ جلو نہ

اون همہ عمرمو واسہ تو‌مردمو

تو نفهمیدے شڪستے غرورمو

بغضمو میشڪنم واسہ همیشہ

این رابطہ مردہ درست نمیشہ

اون همہ عمرمو واسہ تو مردمو

تو نفهمیدے دود ڪردے حسمو

سختـہ... 

دلتنگے سختہ

قد یہ سال برام یہ لحظہ

تلخہ... تنهایے تلخہ بے ڪسے بدترین دردہ

 

بلک کتس.سخته


Tag's:

نظرات () ۱:٠۱ ‎ق.ظ × ۱۳٩٥/۱/۳۱ × Samin HEH

بازم قطره های ِ بارون ناله های ِ آروم
چشایی که خیسه
از خاطرات ِ با اون
منم خسته و روانی و داغون من تنهام
تو که قهری باهام
نمونده تو سینه ات عشقی برام
حالا من اسیر ِ
فاصله هام
بهم زدی ...
عشق ِ تو بامن
تصمیم ِ تو گرفتی
نامرد
حالا من هنوز چشم
به رام ...

 


Tag's:

نظرات () ۱۱:۳٩ ‎ب.ظ × ۱۳٩٥/۱/۱٥ × Samin HEH

بنام خدا...

سیزده بدر 

هوا بارونیه...

برف تو تراسه

بازم یه سال دیگه و دلتنگی...(من نازتو بکشم یا تو؟!)

خلاصه دیگه ...

من یکی هر جا میرم بارون جلوتر از من میره؟

لرستان میرم بارونه اهواز میرم بارونه همدان میرم بارونه  

 

حتی یه سیزده بدرم اصفهان بودیم بارون اومد:|زاینده رودم پر شد:|


Tag's: tel me:daghoone

نظرات () ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ × ۱۳٩٥/۱/۱٤ × Samin HEH
×  

سال نو مبارک


Tag's: tel me:daghoone

نظرات () ٢:٥۳ ‎ق.ظ × ۱۳٩٥/۱/۸ × Samin HEH
×  
amin$
همیشہ ســــــــــادہ  بودَم   ..
    
       ســــــــــادہ سلام ڪَــــــــــردَم   ..
     
           ســــــــــادہ دِل دادَم   ..
      
              ســــــــــادہ مُحبَت ڪَردَم   ..
           
      ســــــــــاده   باوَر   ڪَــــــــــردَم ..
       
  ســــــــادہ چَشم گُفتــــــــــَم ..
     
        ســــــــــاده وابَسٺہ شُــــــــــدَم ..
    
             اَما سَخٺ دِلَم را شِڪَسٺَند..!
                               
          خیــــــــــلے سَخــــــــــٺ..!
     
↻ ڪــــــــــاش آنقَدر ســــــــــاده نبودم.↻
⊂⇝✘ amin$✘⇜⊃

Tag's:

نظرات () ۳:۳٩ ‎ق.ظ × ۱۳٩٤/۱٢/٢۳ × Samin HEH

راسـت مـیگن ، ، ، ♚

آدما مـثـہ نوشـــتہ هـاشـــون نـیـسن... ♚

♔ مـثلا خوده مـــن ، ، ، ♚

♔ خـــیلــے بیـشـتـر از اون چـیـزے کـہ ➺ ♚

♔ ایـنجا میـنویسم ؛ ؛ ؛ ♚

♔ دلم مـــیگیـرهہ . . . . . ♚

خیلـــے . . . . . ♚


Tag's:

نظرات () ۸:٠۱ ‎ق.ظ × ۱۳٩٤/۱۱/٢٩ × Samin HEH
×  

⇝✘$✘⇜
از  ات‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــاقـ فــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــرمآڹ
اشــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓـــــــــارهہ می‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــکنڹ
اٍمــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــروز  ت‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــولــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــدَمہ
هـــــــٍــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــہ
✘18✘ س‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـٰٓــــآلڪَــــــــیـــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓم 
مُٔـــــٓٓـــٰٓـٓـٓـبآرڪـــــ
ه‍ــــــــــٓٓـــٰٓـٓـٓـہ

Tag's:

نظرات () ۸:۱٥ ‎ب.ظ × ۱۳٩٤/۱۱/٧ × Samin HEH
⊂⇝✘مَـ......ــن✘⇜⊃
#صُبْـ ڪِلآسْـ  
#ءَـصر بیرُوُنْ
#شَبْـ خُوُنِـعـ
#اُتٰآقَمُـ تَختُـ هِدفُوُنَمْـ
#مُوُزیڪٰآیِـعـ خَزَمْـ
#دُوُشِـعـ  آبعْـ گَرمْـ
#چَنْـ تٰآ خَطْـ صِدآعـ:شٰآمْـ نِمیخُوُریْـعـ[؟]
#سیرَمْـ 
#لَمْـ رُوُ تَخْـتـ
#تیڪْـ تٰآڪ سٰآءَـتْـ
6:30# اَھ بٰآزَمْـ صُبْـ

Tag's:

نظرات () ۸:٠٩ ‎ب.ظ × ۱۳٩٤/۱۱/۱ × Samin HEH

یہ پاییز زردפּ زمستونہ سردפּ

یہ زندونہ تنڪَـפּ یہ زخم
قشنڪَפּ

غم جمعہ عصرפּ غریبیہ حصرפּ

یہ دنیا سـوآلــو تـפּ سینَم ڪَذاشتے

جهانے دروغـפּ  یہ دُنیآ غروبـפּ

یہ درد عمیقـפּ یہ تیزیہ تیغـפּ

 یہ قلب مریضـפּ یہ آه‍ غلیضـפּ

یہ دُنیآ محالـــפּ تـפּ سینــَــم

  ڪَذاشتے

رفیقم ڪجایـے دقیقا ڪجایـے
 

ڪجایے تو بـے مـטּ تو بے مـَטּ
ڪجایـے

رفیقم ڪجایـے دقیقا ڪجایے

ڪجایے تو بـے مـטּ تو بے مـَטּ
ڪجایـے؟

رِفـیـقَم(زِیـنَبـ) کُجاییـ؟؟؟


Tag's:

نظرات () ٩:٢٧ ‎ب.ظ × ۱۳٩٤/٩/٢٥ × Samin HEH

#سادهـ شدمـ
#عاشقـ شدمـ
#مخالفـ بودمـ
#موافقـ شدمـ
تــا...
عاقل شدمـ تو راهیـ شدیـ ...

#تو راهیـ شدیـ از اونجا کمـ آوردمـ...

#بد آوردم اَشکامـ مداومـ بودنـ میرمـ از زندگیتـ انگار مزاحمـ بودمـ...

#روزامـ تکراریـ شدنـ
#انگاریـ خودمـ باید پاشمـ یه‍ کاریـ کنم‍ـ

#منهـ مغرورُ ببینـ کارمـ به‍ کجا کشیدهـ چقده‍ـ اصرار میکنمـ

#یه‍ سالـ یه‍ ماه‍ یه‍ روزشمـ سختهـ یه‍ جاده یـه‍ در یه‍ راهیـ به‍ قلبتـ بلخرهـ پیدا میکنمـ

#روزاتـ مثهـ هم شدنـ آرهـ مثهـ منـ شدنـ

#تازهـ داریـ میرسیـ به‍ حرفایـ منـ اینجا راه نیستـ عشقـ نیستـ یار نیستـ

#هرچیـ میخایـ داد بزنـ گوشیـ بدهکار نیستـ...

#منـ و سرگردونیامـ...
 احتیاج به‍ بودنتـ ببینـ دلواپسیامو تو خیالـ موندنتـ...


Tag's:

نظرات () ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ × ۱۳٩٤/۸/۱٧ × Samin HEH

همدان 

ساعت16:35

بغل مغلای اداره

داریم تخمه میشکنیم

4ساعت تا خونه مونده

هعی خونه

من...!


Tag's:

نظرات () ٢:٠٦ ‎ق.ظ × ۱۳٩٤/۸/۱٧ × Samin HEH

اینجا ملایر 

ساعت3:30

دریاچه کوثر 

موقع ناهار

من فاطیمه خانوم 

خیلی باحاله داره بارون میاد هوا سره

یخیدم


Tag's:

نظرات () ۱:٠٠ ‎ق.ظ × ۱۳٩٤/۸/۱٧ × Samin HEH
× O_o

خبر نگار افتخاری مدرسه شهید اقتدار

من فاطیمه خانوم

اینجا اردوگاه

ساعت19:45 

هوا خوبه 

اهواز بارونی بود 

همه خوبن

منم...

پیش به‌سوی اختتامیه

فردا 5 صبح حرکت


Tag's:

نظرات () ٥:۱۳ ‎ق.ظ × ۱۳٩٤/۸/۱٦ × Samin HEH
× ...

اینجا ایران

من فاطیمه خانوم

ساعت19:44

 اندیمشک

اردوی راهیان نور

خبرنگار خخخخ

فعلا


Tag's:

نظرات () ٥:۱٤ ‎ق.ظ × ۱۳٩٤/۸/۱٤ × Samin HEH
#خـوابـَم  نمیـ ٓبـره
#خـــــاموُشٓی وَلیـ میخوآم بآزَم بِـــــگیرمِتـ!
#دِلم میـ ـخٰوآد بگَمْ دوسَمـ داریـ!!!
#بآزَمـ بِگیـ بَلهـ 
بآزم بِبینمت وُ...
#مَنـ خوآبَمـ نِمیبَرِه‍

Tag's:

نظرات () ٢:٢۸ ‎ق.ظ × ۱۳٩٤/۸/٧ × Samin HEH

سلـام زینبـ عزیز خوبیـ؟

!...خیلیـ وقتهـ کـه‍ ازتـ خبر نداریمـ

دلمونـ حسابیـ براتـ تنگهـ بیـ معرفتـ

بعد رفتن تو دیگهـ هیچ وقتـ ما سهـ تا اون آدمایـ قبل نیستیم

کاشـ بودی.کاشـ بودی و دوباره با همونـ صدای قشنگت واسمون شعر

میخوندیـ

زینبـ عزیزمـ خیلیـ دلتنگتم

هیچ اسمـ و آدرسیـ ازتـ نداریم

خاهشا اگه‍ میخونیـ یه‍ خبر از خودتـ بدهـ

کآشـ میشد دوبارهـ برگردیو همه‍ چی مثهـ سابقـ بشه

بدونـ تو همه چی داغونهـ

 

♪بزار شبـ بخابهـ منـ بیدارمـ♪

♪منـ شبو زندهـ نگهـ میدارمـ♪


Tag's:

نظرات () ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ × ۱۳٩٤/٧/٢٤ × Samin HEH

בوبارهـ شبو ωـڪوت یهـ آهــنگ غمگیךּ ڪهـ בارهـ مے פֿـونهـ
 هــنوزҐ بهـ یاـבشے بغض تو گلوتهـ اوךּ نمے בونهـ
 בوبارهـ شبو ωـڪوت یهـ آهــنگ غمگیךּ ڪهـ בارهـ مے פֿـونهـ
 هــنوزҐ بهـ یاـבشے بغض تو گلوتهـ اوךּ نمے בونهـ
 نمیـבونهـ واـωـهـ اونهـ ڪهـ چشمات از اشڪ پرهـ ایךּ هــمهـ بے تابے
 شبا رو با چشمایهـ نیمهـ بـωـتهـ و פֿـیـω یهـ عمرهـ بے פֿـوابے
 میـבونҐ بغضتو میـפֿـورے ازش בلـפֿـورے عڪـωـایے ڪهـ با هــمینو مے برے
 با פֿـوבت هــے میگے פֿــωـتهـ شـבҐ ازش ᓆـانع میڪنے פֿـوבتو اینطورے
 وᓆـتے تو تنهــایے عطرشو פــω ڪنے بے هــوا یهــو هــواشو مے ڪنے
 בلت مے פֿـواـב با ایךּ آهــنگ غمگیךּ عڪـωـاشو בونهـ בونهـ نگاهـ ڪنے
 میشڪنهـ ωـڪوت شب بازҐ گریهـ و تب زیر لب میگے هــے برگرב
 ڪاش بوבو مثل ᓆــבیҐ با هــҐ פـر؋ میزבیךּ בلتو یهـ ڪҐ آروҐ مے ڪرב
 ♫♫♫♫♫♫
 میـבونҐ بغضتو میـפֿـورے ازش בلـפֿـورے عڪـωـایے ڪهـ با هــمینو میبرے
 با פֿـوבت هــے میگے פֿــωـتهـ شـבҐ ازش ᓆـانع میڪنے פֿـوבتو اینطورے
 وᓆـتے تو تنهــایے عطرشو פــω ڪنے بے هــوا یهــو هــواشو مے ڪنے
 בلت میـפֿـواـב با ایךּ آهــنگ غمگیךּ عڪـωـاشو בونهـ בونهـ نگاهـ ڪنے
 בوبارهـ شبو ωـڪوت یهـ آهــنگ غمگیךּ ڪهـ בارهـ میـפֿـونهـ
 هــنوزҐ بهـ یاـבشے بغض تو گلوتهـ اوךּ نمیـבونهـ

 یوωــ؋ زمانے  


Tag's:

نظرات () ۸:٢٥ ‎ب.ظ × ۱۳٩٤/٧/۱٧ × Samin HEH
اِمشبمـ مثلـ هَر شـَبـ دوباره‍ براتـ گریهـ کردمـ...
گریه کردمـ...
 گریه کردمـ... کِهـ شایدٓ بدونیـ بگـیـ بَرمیگردمـ
اِمشبمـ زُل زَدَمـ مِثلـِ هَرشبـ به‍ عَکستـ رُو دیوار
گریه‍ کَردمـ...
 گِریه‍ کَردمـ کهـ شاید بگیریـ تُو دَستایِـ سردمـ
کُجاییـ بیآ خیلیـ تَنهامـ
کُجاییـ کِه‍ تاریکِهـ دُنیامـ
براتـ مینویسمـ یهـ نامهـ
کُجاییـ کهـ غَمـ تُو چ‍ِشآمهـ...
کُجاییـ کهـ منـ بیـ قرارمـ
کُجاییـ کهـ طاقت ندارمـ
کُجاییـ بیآ بَسهـ دوُریـ
چِجوریـ تونستیـ چِجوریـ...
 

Tag's:

نظرات () ۸:۱٦ ‎ب.ظ × ۱۳٩٤/٧/۱٠ × Samin HEH
یهـ شَبـ مهتآبـ...♪ماهـ میآد تُو خوآبـ
منوُ میـ‌بره‍♪ کوچه‍ به‍ کوچه‍
باغـ انگوریـ♪ باغـ آلوچه‍
درهِـ بِهـ درهِـ♪صحرآ بِه‍ صحرآ
اُونـ جآ کهـ شبآ♪پُشتـ بیشه‍ هآ
یهِـ پریـ میآد♪تَرسونـُ و لرزونـ
پاشوُ میذآره‍♪ تُو آبـ چِشمهـ
شوُنه‍ میـ‌کُنهـ♪ مُویِـ پریشوُنـ

Tag's:

نظرات () ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ × ۱۳٩٤/٧/٧ × Samin HEH